• Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials
  • Boscoss Tutorials

Meet Outstanding Toppers - 2012

SUMANTH P. KHEBBANI
RANK :900
YEAR : 2012
MANASA H.G
RANK:835
YEAR : 2012
SANJAY . V
RANK: 814
YEAR : 2012
PRAVEEN GOUDA S. PATIL
RANK: 771
YEAR : 2012
SHRIKANTH S. KAMATH
RANK: 727
YEAR : 2012
SHREYA
RANK: 679
YEAR : 2012
MANASA BHAT .K.I
RANK: 590
YEAR : 2012
RIDHIMA NAIK
RANK: 570
YEAR : 2012
MADHUKESH
RANK: 560
YEAR : 2012
ASHISH RAO
RANK: 491
YEAR : 2012
SRINIDHI R
RANK: 420
YEAR : 2012
JAYADEV
RANK: 408
YEAR : 2012
SHRUTHI
RANK: 367
YEAR : 2012
KIRAN A
RANK: 323
YEAR : 2012
VISHWAS PRABHU
RANK: 283
YEAR : 2012

Meet Outstanding Toppers - 2010

SACHIN K.S.
RANK: 930
YEAR : 2010
SOURABH JOSHI
RANK: 135
YEAR : 2010
SHASHANK
RANK: 83
YEAR : 2010